سه‌شنبه, 31 مرداد 1396

 

 شركت سیمان لوشان

تاريخچه فعاليت شركت :

كارخانه سيمان لوشان با ظرفيت اسمي 300 تن در سال 1336 تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه تأسيس و درسال 1338 مورد بهره برداري قرار گرفت.طبق تصويبنامه شماره 3972 مورخ 5ر12ر1351  هيئت وزيران در رابطه با قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بموجب گزارش شماره 427897 مورخ 5ر3ر1352 مديريت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شوراي عالي سازمان مزبور،كارخانه سيمان لوشان تجديد ارزيابي گرديد و به شركت فعلي سيمان لوشان (سهامي خاص) در تاريخ 11ر1ر1352 تحت شماره 16745 اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران (بعلت انتقال مركز اصلي شركت به رودبار شماره ثبت فعلي 72 رودبار ميباشد)به ثبت رسيد و سپس اداره امور شركت به وزارت صنايع و پس از آن به سازمان صنايع ملي ايران واگذار گرديد. در سال 1369 و براساس صورتجلسه مورخ 15ر12ر1369 در اجراي توافقنامه 29ر10ر1369 فيمابين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران سهام شركت به سازمان صنايع ملي ايران انتقال يافت و هم اكنون مالكيت 67% از سهام شركت متعلق به شركت سيمان تهران (سهامي عام) ميباشد.

 

 

سرمايه شركت :

سرمايه شركت مبلغ 000ر000ر000ر20 (بيست ميليارد)ريال منقسم به 000ر000ر20 (بيست ميليون) سهم هزار ريالي با نام ميباشد.

موضوع فعاليت شركت :

فعاليت اصلي شركت طبق اساسنامه عبارت است از احداث، خريد، نصب، راه اندازي و بهره برداري كارخانه سيمان و آهك و ساير مصالح و مواد ساختماني و صنايع جانبي وابسته به آن و بطور كلي هر نوع تأسيسات و تجهيزات واحدهائي كه به توليدات موضوع شركت باشد.

اكتشاف، استخراج و بهره برداري براي كليه معادن موردنياز مانند خاك رس، پوزولان ، سنگ آهك ،سيليس ،سنگ آهن، سنگ گچ، و...و توليدات انواع مختلف سيمان و مصالح ساختماني مشتق از سيمان و ايجاد كارگاههاي توليد مصالح ساختماني و خريد و تحصيل و واگذاري ارضي و هر نوع امتياز و پروانه براي توليد.

ظرفيت توليد

ظرفيت اسمي توليدي اين واحد صنعتي روزانه 600 تن سيمان مي باشد.

 صاحبان سهام 

 

عنـــــــــوان

درصد سهم

شركت سيمان تهران (سهامي عام)

999985ر66

سازمان بیمه سلامت ایران

999995ر32

ساير

00002ر0

جمع

100


 اعضاء هيئت مديره :

اعضـــــــــــــاء

سمــــــــــــــــت

سيمان تهــران(سهامــي عام)

رئيس هيئت مديره

سازمان بیمه سلامت ایران

نايب رئيس هيئت مديره

سيمان هگمتـان(سهامي عام)

عضو هيئت مديره

سيمان ايــــلام(سهامـي عام)

عضو هيئت مديره

صنايع سيمان گيلان سبز (سهامي خاص)

عضو هيئت مديره

آدرس:

-        شركت: تهران- خيابان شهيد تقوي(كوشك)- خيابان شهيد انوشيرواني(ارباب جمشيد شمالي)- شماره 1

        تلفكس : 66733596

-        كارخانه : لوشان- كيلومتر 85 جاده قزوين رشت- كارخانه 600 تني سيمان لوشان

        تلفن : 6423210- 0132  و 6422051 0132

        فاكس : 6423310 0132 


فهرست اصلی سایت


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0