پنج‌شنبه, 5 مرداد 1396

فهرست اصلی سایت


فروش صادراتی- خریداران حقوقی


1-اصل درخواست با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت که در آن تناژ، کشور مقصد، نوع سیمان و نام نماینده قید شده باشد

2- اصل و تصویر کارت بازرگانی

3-روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0